Privacy Statement van toepassing op Tolsma Tanks BV, Tolsma Tankbouw BV, Tolsma Service BV

Verder te noemen ‘Tolsma’

Tolsma is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy statement.

Contactgegevens:
Tolsma Tanks BV
tav Administratie
IJzerweg 1C
8445 PK HEERENVEEN (NL)
Telefoon: 0513-633733
Email: info@tolsmatanks.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Graag maken wij u er op attent dat wij de persoonsgegevens die u ons verstrekt zullen verzamelen en gebruiken omdat dit noodzakelijk is om een eventuele overeenkomst met u te sluiten en uit te voeren. Dat geldt zowel voor onze (potentiële) klanten als voor partijen bij wie wij zaken en/of diensten inkopen.

Bent u een (potentiële) klant van ons, dan gebruiken wij uw gegevens om u een offerte of opdrachtbevestiging te kunnen toesturen, te kunnen bepalen aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst dient te voldoen, zaken te kunnen leveren of werkzaamheden voor u te kunnen verrichten, te kunnen factureren en met u vlot en efficiënt te kunnen communiceren over de uitvoeringsaspecten van de overeenkomst.

Bent u een (potentiële) leverancier of andere opdrachtnemer dan zijn uw persoonsgegevens eveneens noodzakelijk voor de sluiting en uitvoering van de overeenkomst. Bij inkoop is dat nodig om u te kunnen laten weten aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst wat ons betreft dient te voldoen, een offerte-aanvraag te kunnen toesturen of een bestelling bij u te kunnen plaatsen, uw facturen te kunnen betalen en vlot en efficiënt met u te kunnen communiceren over andere aspecten van de overeenkomst.

U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het echter wel mogelijk dat wij aan de hiervoor genoemde werkzaamheden geen uitvoering kunnen geven

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

▪ Personalia voor marketing: voor- en achternaam, geslacht,  adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres
▪ Personalia voor orderadministratie: voor- en achternaam, geslacht,  adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres
▪ Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel/account aan te maken op een van onze websites of via email, in correspondentie en telefonisch
▪ Locatiegegevens
▪ Gegevens over uw activiteiten op onze website
▪ Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@tolsmatanks.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
Tolsma verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

▪ Het afhandelen van uw aanvraag, opdracht en betaling.
▪ Voor het leveren van producten en diensten.
▪ Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder.
▪ Analyses uit te kunnen voeren op het gebied van marketing
▪ U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
▪ U te informeren over wijzigingen van onze producten en diensten.
▪ U te informeren over de status van aan u geleverde producten en/of diensten.
▪ Tolsma verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming:
Tolsma neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.
Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Tolsma) tussen zit.
Tolsma gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:
▪ Google analytics
▪ Google Adwords
▪ Social Media

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
Tolsma bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Daarnaast hanteren wij volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Categorie Bewaartermijn Reden
Personalia voor marketing 1 jaar, na laatste contact* Te informeren over onze bestaande en nieuwe producten en diensten en u hier eventueel een aanbieding voor te doen
Personalia voor orderadministratie 15 jaar na einde boekjaar van aangaan meest recente overeenkomst Te informeren over de status van aan u geleverde producten en/of diensten, gedurende de gebruikscyclus
Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze
website aan te maken, in correspondentie en
telefonisch
15 jaar na einde boekjaar van aangaan meest recente overeenkomst Te informeren over de status van aan u geleverde producten en/of diensten, gedurende de gebruikscyclus
Locatiegegevens Tot maximaal 2 jaar Om onze website te
optimaliseren voor uw gebruik.
en analyses uit te kunnen voeren op het gebied van marketing
Gegevens over uw activiteiten op onze website Tot maximaal 2 jaar Om onze website te
optimaliseren voor uw gebruik.
en analyses uit te kunnen voeren op het gebied van marketing
Internetbrowser en apparaat type Tot maximaal 2 jaar Om onze website te
optimaliseren voor uw gebruik.
en analyses uit te kunnen voeren op het gebied van marketing

* Dit tijdvak is te allen tijde door u te veranderen door een mail te sturen naar info@tolsmatanks.nl. U dient hier duidelijk aan te geven voor welk tijdsbestek u toestemming geeft om uw gegevens te bewaren, of om u geheel te verwijderen uit ons systeem.

Delen van persoonsgegevens met derden:
In verband met de uitvoering van een eventuele overeenkomst met u is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens moeten verstrekken aan partijen die onderdelen, materialen en producten aan ons toeleveren of in onze opdracht werkzaamheden uitvoeren. Verder maken wij gebruik van externe serverruimte voor de opslag van (delen van) onze verkoop- en inkoopadministratie, waar uw persoonsgegevens een onderdeel van uitmaken.
Uw persoonsgegevens worden om die reden aan onze provider van serverruimte verstrekt. Verder maken wij gebruik van Microsoft Office en de bijbehorende opslagmogelijkheden voor e-mails en andere bestanden.
Omdat wij gebruik maken van een nieuwsbrief mailing dienst, worden uw persoonsgegevens tot slot doorgegeven aan de aanbieder van deze dienst.
Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.
Tolsma blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
Tolsma gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.
Tolsma gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden.
Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Tolsma en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@tolsmatanks.nl
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
Tolsma neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@tolsmatanks.nl

Wijzigingen:
Tolsma kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar privacyverklaring. De meest actuele privacyverklaring is te allen tijde in te zien op de website van www.tolsmatanks.nl
De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Tolsma is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website.

Deze versie V1 is opgesteld in Mei 2018.