Tolsma Tanks BV heeft aan de inhoud en aan de vormgeving van deze site alle mogelijke aandacht en zorg besteed.
Er is naar gestreefd alle informatie zo volledig, correct, begrijpelijk en zo actueel mogelijk te presenteren.
Ondanks alle geïnvesteerde zorg en inspanning kunnen wij er niet voor instaan dat de geboden informatie voor iedereen begrijpelijk zal zijn.
Als de op of via deze website verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, dan zal Tolsma Tanks BV zich alle moeite getroosten om op zo kort mogelijke termijn eventuele hiaten op te vullen en/of fouten te corrigeren zodra op de omissies attent gemaakt.
Tolsma Tanks BV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade die ontstaat door het gebruik van deze website of via deze website aangeboden diensten.
Getoond beeldmateriaal kan afwijken van hetgeen wat wordt beschreven, er kan daarom hieraan ook geen rechten worden ontleend.
Teksten en beeldmateriaal mogen niet zonder schriftelijke toestemming van Tolsma Tanks BV worden overgenomen, gekopieerd of gepubliceerd.
Alle rechten voorbehouden, ook die van in onze opdracht gemaakt fotomateriaal.